Adviescommissie

Van groot belang voor De Iik is het werk van de adviescommissie. De commissie bestaat uit specialisten op verschillend gebied.  De adviescommissie kwam in de beginfase minimaal 2 keer per jaar bij elkaar en heeft een ondersteunende en adviserende taak. 

Op dit moment zijn er geen vaste samenkomsten meer, maar wordt de hulp van individuele leden waar nodig ingeroepen.  

De commissie bestaat uit:

Jan Bout, Bartlehiem, psychotherapeut, pedagoog, deskundig op het gebied van WMO.

Roos Gielliet, Oostrum, sociaal pedagogisch werkster, aanspreekpunt voor gedragsproblematiek.

Gerard Palsma, Kollumerzwaag, ervaringsdeskundige (voorheen moeilijk inpasbare jongere).

Marieke Schneider, Groningen, deskundige op het gebied van (re)integratie.

Lucas Talsma, Gytsjerk, rundveedeskundige.